Regulament de organizare și funcționare

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

1.1 SC”CORAMED SV” SRL este o societate comerciala medicala – unitate sanitara privata cu personalitate juridica care functioneaza in conform legii nr. 31/1990 completata si modificata precum si a legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar completata si modificata, a tuturor reglementarilor legale in vigoare privind domeniul sanitar si a prezentului regulament.

1.2. (1) SC”CORAMED SV” SRL are personalitate juridica, functionand sub forma Centrul Medical

(2) Adresa sediului in localitatea Sf Ilie str Morii nr 301.Societatea SC”CORAMED SV” SRL este inregistrata in Registrul Comerţului SUCEAVA si in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale SUCEAVA

SC”CORAMED SV” SRL este unitate sanitara cu personalitate juridica, cu specialitatile:

– CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata

– CAEN 8610 – Activitati de asistenta medicala spitaliceasca

– Avizul Ministerului Sanatatii nr. XI/A/21572/NB/3560/9.04.2015 pentru functionarea structurii de spitalizare de zi cu 20 paturi din care-ATI(SPA) 1 pat

(4) Reprezentantul legal ) SC”CORAMED SV” SRL este Dr. Motovelet Corina in calitate de administrator .

1.3. Programul de activitate al SC”CORAMED SV” SRL este următorul:

Spitalizare de zi: luni – vineri: 06 :30 – 21 :30

Ambulator de specialitate: luni – vineri: 06.30 – 21 :30

In caz de necesitate, personalul medical si cel sanitar mediu va fi rechemat/va ramane la serviciu pana la finalizarea procedurilor necesare externarii, fiindu-le calculate ore suplimentare.

1.3. Atribuţiile generale al unitatii:

În domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii bolilor la nivelul colectivităţilor:

✓ Organizează şi răspunde de aplicarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a bolilor profesionale, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţia sanitară a populaţiei şi a teritoriului arondat;

✓ Asigură aplicarea prevederilor programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistentei medicale;

✓ Asigură activitatea de educare medicală pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar;

✓ Răspunde în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale;

✓ Acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă a oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilirea funcţiilor vitale, Centrul medical va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;

În activitatea de asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie:

✓ Organizează, dezvoltă, îndrumă şi controlează: – asistenţa medicală în ambulatoriul de specialitate;

✓ Stabileşte programul de lucru al compartimentelor din structura sa;

✓ Dezvoltă servicii corespunzătoare pentru îmbunătăţirea calităţii diagnosticului, a tratamentului şi supravegherii medicale a persoanelor sănătoase şi bolnave;

✓ Ia măsuri pentru creşterea unei ambianţe plăcute si de siguranta a pacientului si personalului;

✓ Aplica toate masurile de prevenire a riscurilor clinice si neclinice;

În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentru şi pentru utilizarea eficientă a bazei materiale a asistenţei medicale:

✓ Stabileşte şi planifică necesarul de medicamente, produse farmaceutice, materiale sanitare tehnico-medicale în concordanţă cu cererile legate de asistenţa medicală;

✓ Controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea medicamentelor;

✓ Întocmeşte necesarul de aparatură şi produse tehnico-medicale, materiale sanitare şi alte bunuri în funcţie de fondurile alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face demersurile necesare în vederea achiziţiei acestora;

✓ Organizează şi controlează activitatea de întreţinere şi reparare a aparatelor şi produselor tehnico-medicale din dotare;

✓ Aplica toate masurile de prevenire a riscurilor clinice si neclinice;

În domeniul resurselor umane:

✓ Angajează, transferă şi desface contractul de muncă a salariaţilor potrivit prevederilor legale;

✓ Ia măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale şi a deontologiei medicale;

✓ Organizează şi răspunde de formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului medico-sanitar precum şi de celelalte categorii de personal din subordine.

În domeniul economic şi financiar:

✓ Execută indicatorii cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

✓ Întocmeşte dările de seamă periodice potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în acestea şi le prezintă la C.J.A.S.;

✓ Organizează efectuarea inventarieri şi urmăreşte modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;

✓ Organizează şi răspunde şi asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor;

✓ Asigură controlul gestionar şi financiar de fond;

✓ Elaborează documentaţiile tehnice pentru investigaţii şi reparaţii capitale potrivit reglementărilor legale;

In relatiile contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate

În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligaţii:

✓ Să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de  trimitere,  cu  excepţia  urgenţelor  şi  afecţiunilor  confirmate  care  permit prezenţa direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare – reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice;

✓ Sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege;

✓ Sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;

✓ Să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;

✓ Să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situaţii;

✓ Să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga activitate desfăşurată în cabinetele medicale;

✓ Să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;

✓ Obligativitatea păstrării confidenţialităţii  faţă  de  terţi  asupra  datelor  de  identificare  şi serviciile medicale acordate asiguraţilor

✓ Obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;

✓ Obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

✓ Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);

✓ Existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical;

✓ Să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;

✓ Să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

✓ Să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;

✓ Să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative;

✓ Să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării, serviciului prestat şi  ora  exactă  a  prezentării pacientului la  cabinet şi  ora  de  început a consultaţiei;

✓ Să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente şi economice de tratament;

✓ Să nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.N.A.S. conform listelor şi condiţiilor prevăzute de Contractul- cadru;

✓ Să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în vigoare;

✓ Să desfăşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;

✓ Să se preocupe  permanent  de  acoperirea  financiară  în  grad  maxim  prin  servicii  a cheltuielilor cabinetului;

✓ Să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndrumarea pacienţilor sau trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinete similare din afara structurii ;

✓ Să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P. şi C.J.A.S. privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistenţa medicală;

CAPITOLUL II – MANAGEMENTUL SC”CORAMED SV” SRL este asigurat de:

 • Manager (Administrator)
 • Consiliul medical (director medical, medic coordonator )

2.1. Managerul

Managerul  are  în  principal  urmatoarele atributii:

(1)  Obligatiile  managerului  în  domeniul  politicii  de  personal si  al  structurii organizatorice sunt urmatoarele:

✓ stabileste si aproba numarul  de  personal,  pe  categorii si  locuri  de  munca functie de necesitati;

✓ aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul unitatii;

✓ repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;

✓ aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

✓ numeste si revoca personalul pentru ocuparea functiilor de conducere;

✓ aproba regulamentul intern  al  unitatii,  precum si  fisa  postului  pentru personalul angajat;

✓ înfiinteaza, prin decizie unica,  comisii  specializate  în  cadrul unitatii, cum ar fi: comisia medicamentului,  comisia de disciplina si securitate a muncii, al caror  mod  de  organizare si  functionare  este  prevazut  în  regulamentul  de organizare si functionare a unitatii;

✓ realizeaza evaluarea  performantelor  profesionale  ale  personalului  aflat  în directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza contestatiile  formulate  cu  privire  la  rezultatele  evaluarii  performantelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; aproba planul  de  formare si  perfectionare  a  personalului,  în  conformitate  cu legislatia în vigoare;

✓ raspunde de  încheierea  asigurarii  de  raspundere  civila în  domeniul  medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de câte ori situatia o impune;

✓ în situatia în care unitatea nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate în conditiile legii, poate încheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora;

✓ raspunde de  organizarea si  desfasurarea  activitatii  de  educatie  medicala continua (EMC)  pentru  medici,  asistenti  medicali si  alt  personal,  în  conditiile legii;

(2)  Obligatiile  managerului  în  domeniul  managementului  serviciilor  medicale  sunt urmatoarele:

✓ aproba planul anual  de  servicii  medicale;

✓ îndruma si coordoneazaa activitatea de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

✓ raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din unitate;

✓ raspunde de  implementarea  protocoalelor  de  practica medicala la  nivelul unitatii;

✓ urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de unitatea sanitara;

✓ negociaza si încheie,  în  numele si  pe  seama  ,  protocoale  de colaborare si/sau  contracte  cu  alti  furnizori  de  servicii  pentru  asigurarea continuitatii  si cresterii calitatii serviciilor medicale;

✓ negociaza si încheie  contractul  de  furnizare  de  servicii  medicale  cu  casa  de asigurari de sanatate, în conditiile stabilite în contractul-cadru privind conditiile acordarii  asistentei  medicale  în  cadrul  sistemului  de  asigurari  sociale  de sanatate;

✓ poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate private;

✓ raspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la  drepturile pacientului si  dispune  masurile  necesare  atunci  când  se  constat   încalcarea acestora;

(3)  Obligatiile  managerului  în  domeniul  managementului  economico-financiar sunt urmatoarele:

✓ raspunde de  organizarea  activitatii  unitatii pe  baza  bugetului  de  venituri si cheltuieli  propriu;

✓ aproba si raspunde de realizarea planului de achizitii;

✓ aproba investitiile si lucrarile de  reparatii  curente si  capitale;

✓ raspunde, împreuna cu  ceilalti membri de conducere,  de respectarea  disciplinei economico -financiare;

✓ identifica surse suplimentare  pentru cresterea veniturilor unitatii, cu respectarea prevederilor legale;

✓ raspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei din domeniu.

(4)  Obligatiile  managerului  în  domeniul  managementului  administrativ  sunt urmatoarele:

✓ aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare,

✓ reprezinta unitatea în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

✓ încheie acte juridice în numele si pe seama unitatii, conform legii;

✓ raspunde de  modul  de  îndeplinire  a  obligatiilor  asumate  prin  contracte si dispune masuri de îmbunatatire a activitatii unitatii;

✓ raspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pastrarea secretului  profesional,  pastrarea  confidentialitatii  datelor  pacientilor  internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea centrului;

✓ raspunde de  obtinerea si  mentinerea  valabilitatii  autorizatiei  de  functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii;

✓ pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, informatii privind activitatea centrului;

✓ raspunde de  organizarea  arhivei  unitatii sanitare si  de  asigurarea  securitatii documentelor prevazute de lege, în format scris si electronic;

✓ raspunde de  înregistrarea, stocarea,  prelucrarea si  transmiterea  informatiilor legate  de activitatea unitatii, în conformitate cu  normele  aprobate  prin  ordin  al Ministrului Sanatatii;

✓ raspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a  sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea unitatii;

✓ conduce activitatea  curenta a  unitatii,  în  conformitate  cu  reglementarile în vigoare;

În domeniul strategiei serviciilor medicale:

✓ elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondata, planul de dezvoltare, pe baza propunerilor consiliului medical;

✓ aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, la propunerea consiliului medical;

✓ aproba măsurile propuse de consiliul medical pentru dezvoltarea activităţii , în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

✓ face propuneri, pe baza analizei în consiliul medical, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice;

✓ aplica strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservita.

În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:

✓ întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanta ai managementului unitatii cu respectarea standardelor de calitate;

✓ răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

✓ urmăreşte implementarea protocoalelor de practica medicală la nivelul , pe baza recomandărilor consiliului medical;

✓ urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

✓ negociază şi încheie în numele şi pe seama protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;

✓ răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igiena, ,prevenirea infecţiilor asociate asistentei medicale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;

✓ răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

✓ urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constata încălcarea acestora.

Atribuţiile managerului unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul MS 1101/2016 :

✓ răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ordinul MS 1101/2016 ;

✓ participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

✓ răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

✓ răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

✓ răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei,

✓ răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

✓ răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

✓ controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;

✓ analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;

✓ verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;

✓ solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;

✓ angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;

✓ reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.

8.Atribuţiile administratorului unităţii din punct de vedere administrativ

Avind in vedere specificul si numarul de salariati a unitatii administratorul care indeplineste si funcia de manager asigura si indeplineste si atribuii privind:

8.1.Atributii/responsabilitati specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor in conformitate cu Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

✓ panificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul organizatiei,

✓ organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor,

✓ monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor,

✓ acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice,

✓ elaborarea documentelor specifice activitatii PSI,

✓ avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor,

✓ controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,

✓ investigarea contextului producerii incendiilor,

✓ instruirea celorlalti salariati in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

8.2. Atributii/responsabilitati in obtinerea si avizarea Autorizatiei sanitara de functionare in conformitate cu Ordinul nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

✓ Urmareste daca exista sau nu autorizatie sanitara pentru toate structurile functionale;

✓ Solicita schimbarea autorizatiei sanitara de functionare in cazul modificarii structurii de functionare sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;

✓ Urmareste realizarea planului de conformare in cazul Autorizatiei sanitare cu caracter temporar;

✓ Intocmeste documentatia pentru viza anuala a autorizatiei sanitara de functionare in termenul legal;

✓ Urmareste si asigura indeplinirea tuturor conditiilor si normelor de igiena

8.3.Atributii/ responsabilitati privind  Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1.425/2006):

✓ Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din firma.

✓ Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).

✓ Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.

✓ Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.

✓ Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale.

✓ Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.

✓ Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.

✓ Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.

✓ Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta

✓ Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.

✓ Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

✓ Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSMin special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.

✓ Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM

✓ Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.

✓ Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia Mediului.

✓ Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale.

✓ Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

✓ Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate i sanatate in munca.

✓ Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.

✓ Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.

✓ Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din firma.

✓ Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.

✓ Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.

✓ Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente de raportare.
Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei.

8.4. Atributii si  responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor medicale in conformitate cu ordinul 1226/2012:

✓ initiaza, implementeaza si conduce sistemul de gestionare a deseurilor medicale;

✓ asigura fondurile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de gestionare a deseurilor medicale

✓ raspunde de incheierea contractelor cu operatorii economici care transporta, trateaza si elimina deseurile rezultate din activitatile medicale;

✓ controleaza si raspunde de colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;

✓ intocmeste planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitati medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor medicale periculoase din unitatea;

✓ aproba planul de formare profesionala continua a angajatilor din unitatea sanitara cu privire la gestionarea deseurilor medicale.

 1. Coordoneaza  activitatea de protectie a sanatatii in relatie cu mediul din unitate avind urmatoarele responsabilitati:
 • stabileste codul de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor medicale periculoase;
 • evalueaza cantitatile de deseuri medicale periculoase si nepericuloase produse in unitatea sanitara; pastreaza evidenta cantitatilor pentru fiecare categorie de deseuri si raporteaza datele in conformitate cu Hotararea Guvernului 856/2002, cu completarile ulterioare;
 • supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor medicale periculoase;
 • se asigura de cantarirea corecta a cantitatii de deseuri medicale periculoase care se preda operatorului economic autorizat, utilizand cantare verificate metrologic;
 • propune si alege solutia de eliminare finala intr-un mod cat mai eficient a deseurilor medicale periculoase in cadrul fiecarei unitati sanitare;
 • verifica daca operatorul economic ce presteaza servicii de transport al deseurilor medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei activitati si daca autovehiculul care preia deseurile corespunde cerintelor legale;
 • verifica daca destinatarul transportului de deseuri este un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de eliminare a deseurilor;

8.5. Asigura si indeplineste atributiile serviciului tehnic respectiv:

 1. fundamentează listele de investiţii
 2. planifică realizarea obiectivelor din listele de investiţii
 3. verifică şi întreţine următoarele:
 • clădirile şi toate suprafeţele construite;
  • spaţiile de parcare;
  • mobilierul şi tâmplăria;
  • instalaţiile electrice, sanitare, canalizare, termice, gaze şi ventilaţie, atât din interiorul clădirilor cât și din exteriorul acestora.

8.6. Asigura si indeplineste atributii privind intretinerea echipamentelor medicale si asigurarea contractelor de mentenanta respectiv:

 1. Tine evidenta echipamentelor medicale
 • denumirea/tipul dispozitivului medical, producătorul, ţara;
 • seria/anul de fabricaţie, numărul de inventar;
 • actul de provenienţă;
 • data punerii în funcţiune;
 • evidenţa reparaţiilor şi a altor operaţii de întreţinere/cine le execută;
 • evidenţa verificărilor periodice;
 • implicarea în eventuale incidente în utilizare (data, locaţia, descrierea incidentului, personalul responsabil, acţiunile corective etc.);
 • mişcarea internă în cadrul unităţii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc.);
 1. Intocmeste planul de mentenanta in conformitate cu specificatiile producatorului;
 2. Incheie contracte de service si de mentenanta;
 3.  Asigura instructiuni de utilizare pentru fiecare echipament;
 4. Asigura instruirea personalului privind utilizarea echipamentelor:
 • La angajare
 • La instalarea unui echipament nou
 • Periodic(cel putin o data pe an)

8.7. Asigura si indeplineste atributii privind functionarea sistemului informatic respectiv:

 1. Asigura utilizarea unui program informatic compatibil si adaptat la activitatea desfasurata;
 2. Asigura masuri de siguranta si protectie a datelor;
 3. În cazul unor incidente, realizează intervenţii asupra componentelor sistemului informatic şi solicită suport tehnic din partea firmei contractate;
 4. Asigura realizarea periodică a operaţiunilor de back-up al datelor de către utilizatori, în vederea prevenirii unor eventuale pierderi de date cauzate de incidente de ordin tehnic;
 5. Asigură periodic o reevaluare a resurselor informatice şi i-a masuri pentru adaptarea acestora la solicitările utilizatorilor, coroborate cu activităţile intreprinse în vederea eficientizării activităţii serviciului în condiţii de satisfacere maximă a nevoilor pacientilor, prin înlocuire/achiziţionare de noi produse sau servicii din domeniul informatic şi al comunicaţiilor;
 6. Asigură buna funcţionare a resurselor logice şi informaţionale ale sistemului de calcul;
 7. Administrează conturile de utilizatori privind reţeaua locală, accesul la internet, e-mail şi alte aplicaţii,

2.2. Directorul Medical.

2.2.1.Directorul Medical are urmatoarele atributii:

 1. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate  la nivelul unitatii si face propuneri de îmbunatatire a activitatii medicale;
 2. aproba protocoale de  practica medicala la  nivelul  unitatii si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul unitatii;
 3. raspunde de  coordonarea si  corelarea  activitatilor  medicale  desfasurate  la nivelul unitatii pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienti;
 4. intocmeste planul de  formare si  perfectionare  a personalului  medical;
 5. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a unitatii pentru activitati de cercetare medicala, în conditiile legii;
 6. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie  medicala la nivelul unitatii, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 7. raspunde de acreditarea personalului medical al centrului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate în unitate, în conformitate cu legislatia în vigoare;
 8. analizeaza si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate,  care  necesita o  durata de  spitalizare mult  prelungita,  etc.);
 9. stabileste coordonatele principale privind  consumul de medicamente si materiale sanitare  la  nivelul  centrului,  în  vederea  unei  utilizari  judicioase  a  fondurilor unitatii,  prevenirii  polipragmaziei si  a  rezistentei  la  medicamente;
 10. supervizeaza respectarea prevederilor în  vigoare  referitoare  la  documentatia medicala a  pacientilor  tratati,  asigurarea  confidentialitatii  datelor  medicale, constituirea arhivei unitatii.
 11. raspunde de utilizarea în activitatea curenta, la toate componentele activitatilor medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare a  procedurilor si  tehnicilor  prevazute  în  protocoalele  unitatii,  a standardelor  privind  asepsia si  antisepsia,  respectiv  a normelor  privind  cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 12. coordoneaza activitatea  de  informatica în  scopul înregistrarii corecte  a datelor în documentele medicale, gestionarii si utilizarii eficiente a acestor date;

2.2.2.Atribuţiile directorului medical unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul MS 1101/2016

 1. se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 2. pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
 3. răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
 4. controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
 6. organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele)
 7. controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.
 8. prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
 9. răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii sanitare;
 10. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
 11. controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
 12. verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
 13. propune planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile , cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 14. constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi managerului  deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
 15. verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
 16. coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
 17. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
 18. instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul ;
 19. coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
 20. instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
 21. organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
 22. răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
 23. răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente;
 24. organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.

CAPITOLUL III

 1. Structuri functionale si atributiile ce revin acesteia

3.1. Consiliul medical

3.1.1.Atribuţiile Consiului medical

 1. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a metodelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacere a pacienţilor;
 2. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
 3. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul , inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
 4. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
 5. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
 6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical,
 7. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul , colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 8. răspunde de acreditarea personalului medical al şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
 10. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul , în vederea prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 11. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei .
 • Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
  • Atributii
 1. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
 2. organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 3. organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale
 4. organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 5. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
 6. elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
 7. întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
 8. implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 9. verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
 10. raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
 11. organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
 12. supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
 13. organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
 14. avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii
 15. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 16. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;

3.3. Comisia medicamentului

3.3.1. Atributiile comisiei medicamentului

 1. Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul , în vederea utilizării judicioase a fondurilor , prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 2. Stabileste prioritatile in ceea ce priveste politica de achizitii de medicamente, materiale sanitare.
 3. Necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia medicamentului, avizata in aceasta privinta , propuneri ce vor fi inaintate spre aprobare catre Consiliul medical.

4.Stabilirea unei liste de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în unitate, specifice fiecărei secţii,determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii generale pentru raţionalizarea si eficientizarea utilizării lor în practica medicală.

 1. Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru cazuri bine selecţionate şi documentate medical.
 2. Intocmeşte lista materialelor sanitare şi a medicamentelor – denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică – utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI – urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, cerinţă a Normelor de Aplicare a Contractului Cadru ;
 3. Verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală
 4. 8. Verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente/materiale sanitare şi analiza lor în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;
 5. Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale/când se va impune;
 6. Comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare;
 7. 11. Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.
 8. Referatele de urgenţă pentru medicamente/materiale sanitare , se vor centraliza lunar de către compartimentul de achiziţii publice şi vor fi înaintate comisiei medicamentului pentru analizarea oportunităţii introducerii lor în necesaul estimativ;
 9. Comisia medicamentului poate analiza oricând necesarul şi oportunitatea achiziţiei de medicamente/materiale sanitare, urmând a face propuneri consiliului medical vizând eficienţa utilizării fondurilor publice.
 10. Analizează consumul de medicamente pe secţii si pe spital;

3.4. Comisia de farmacovigilenta

3.4.1.Atributiile comisiei de  farmacovigilenta:

 1. Analizează toate cazurile de  reacţii adverse şi  va  urmări întocmirea fişelor  de  reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse – si transmite la ANM copii ale acestor fişe.
 2. Prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi, aceste informări vor fi adresate consiliului medical pentru aducere la cunoştinţă.
 3. Recomanda achizitionarea buletinelor de farmaco-vigilenta emise de Agentia Nationala a Medicamentului;

4.Verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare.

 1. După analiza cazului in comisia de farmacovigilenţă, aceasta va trimite o informare Consiliul Medical spre luare la cunoştinţă.

3.5. Structura de management a calitatii

3.5.1. Atributiile responsabilului cu managementul calitatii (RMC)

1.Pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;

 1. Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

2.1.Manualul calităţii;

2.2.Procedurile;

3 Coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;

 1. Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
 2. Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

6.Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

7.Asigură  implementarea strategiilor  şi  obiectivelor  referitoare  la  managementul calităţii declarate de manager;

8.Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

9.Coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

 1. Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

11.Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

12.Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

3.6. Comisia de coordonare a implementarii managementului calitatii serviciilor si sigurantei pacientilor

3.6.1. Atributii

 1. Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al managementului calităţii și siguranței pacienților, pe care le supune analizei Consiliului medical. În acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității serviciilor rezultate din analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților se regăsesc în planul de îmbunătățire a calității, funcție de fondurile financiare la dispoziție;
 2. Înaintează Consiliului medical propuneri  privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
 3. Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri fundamentate legal;
 4. Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de managerul  (prin planul strategic şi/sau planul de management);
 5. Analizează neconformităţile constatate în derularea activităților de către oricare dintre membrii Comisiei şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
 6. Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul anual al managementului calităţii și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea sincronizării acestora;
 7. Prin membrii săi, pune la dispoziția RMC. informațiile necesare întocmirii analizei modului de respectare a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de întârziere și adoptării măsurilor în consecință;
 8. Susține în permanență RMC în atingerea obiectivelor / activităților care privesc: reacreditarea , monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a conceptului de ”Calitate“;
 9. Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul unitatii  a informațiilor privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de remediere/înlăturare a deficienţelor constatate;
 10. Pune la dispoziția RMC. informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru monitorizarea implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să fundamenteze măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul ;
 11. Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar RMC., să evalueze punctual, nivelul de conformitate a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularități;
 12. Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor și valorilor calității, conform misiunii asumate de către unitate și  se preocupă de implementarea și dezvoltarea și armonizarea mediului ambiental (cultura organizaţională) și culturii calității în unitate, având în acest sens obligația de a aviza Codul de conduită existent la nivelul unitatii , precum și eventualele modificări/completări la acesta;
 13. În situația producerii unor evenimente adverse la nivelul unitatii , face propuneri de nominalizare de către manager a personalului care face parte din comisia de cercetare a respectivelor evenimente, în funcţie de natura evenimentului şi de microstructura/locaţia în care s-au produs acestea. După emiterea de către comisiile de cercetare a evenimentelor adverse a  rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la apariţia respectivelor evenimente, face propuneri concrete în vederea implementării măsurilor pentru prevenirea repetării lor;
 14. Monitorizează condițiile de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate specifice activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale ;
 15. Analizează anual propunerile formulate de către RMC privind tematica pentru instruirea angajaților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, diferențiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora;
 16. Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să desfășoare activitatea de informare și relații publice, în ceea ce privește conținutul programului de pregătire pentru îmbunătățirea comunicării personalului  cu pacienții/ însoțitorii/ aparținătorii;
 17. Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin utilizarea chestionarelor de satisfacție;
 18. Monitorizează modul de implementare a recomandărilor RMC. pentru eficientizarea activităților și proceselor derulate în spital;
 19. Identifică procesele din spital și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, întocmind propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate;
 20. Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor și indicatorilor de acreditare a unitatii. și stabilește care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate la dispoziția , condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabiltăți de implementare a propunerilor formulate;
 21. Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare împreună cu structura de management a calitatii

3.7.Comitetul de securitate si sanatate in munca (atributii asigurate de catre administratorul unitatii)

3.7.1.Atributiile Conform Ord. 187/1998: art.7

 1. Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă
 2. Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţilor de muncă.
 3. Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă
 4. Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă.
 5. Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
 6. Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
 7. Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
 8. Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate.
 9. Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.
 10. Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi.
 11. Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.

3.7.2.Atribitiile responsabilului cu protectia muncii pe locuri de munca (atributii asigurate de catrea administratorul unitatii)

 1. Să – şi  însuşească, să respecte şi să aducă la cunoştinţa întregului colectiv din care face parte, normele de protecţia muncii şi măsurile de aplicabilitate ale acestora.
 2. Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice
 3. altă formă de instruire în domeniu.
 4. Să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, precum şi completarea datelor în fişa individuală de instructaj.
 5. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
 6. Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
 7. Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la locul de muncă.
 8. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă.
 9. Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat.
 10. Să verifice avizul medical al noilor angajaţi şi a celor cu schimbarea locului de muncă, înainte de începerea activităţii.

In cadrul unitati de sanatate si securitatea in munca este responsabil managerul unitatii care indeplineste si atributiile responsabilului cu protectia muncii pe locuri de munca

3.8.Relatiile cu presa

 1. Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.
 2.  Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.
 3. Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.
 4. Informatiile de interes public sunt solicitate in scris sau verbal.
 5. Pentru informatiile solicitate verbal, persoana desemnata pentru informare si relatii cu publicul are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si poate furniza pe loc informatiile solicitate, in cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc.
 6. Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea unitatii.
 7. Daca informatiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este indrumata sa le solicite in scris.
 8. Reprezentantul mijloacelor de informare in masa care va cere informatii de interes public ( in scris sau verbal) va prezenta reprezentantului desemnat acreditarea.
 9. Accesul la informatii de interes public aprobat de conducatorului unitatii, va respecta dreptul la intimitate al pacientilor, fara a disturba activitatea si actul medical, se vor pune la dispozitie reprezentantului mass-media toate informatiile de interes public ce nu va incalca nici un alt drept prevazut de lege .
 10. Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia copilului precum şi un eventual handicap al acestuia.
 11. Nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat Acord scris.
 12. Informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media numai cu acordul scris al persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul scris familiei sau aparţinătorilor.
 13. Managerul/purtătorul de cuvânt va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
 14. În cadrul Centrului, relaţia cu mass-media este asigurată numai prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt). Excepţie la prezenta regulă fac următoarele cazuri:
 15. accesul delegaţiilor cu acordul managerului, când aceştia vor fi însoţiţi de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;
 16. accesul delegaţiilor Ministerului, numai când aceştia îşi asumă răspunderea pentru Reprezentanţii mass-media care îi însoţesc.
 17. În cazul numirii prin decizie a unor angajaţi în relaţia cu mass-media cu diverse ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, acestea vor fi instruiţi obligatoriu cu prevederile limitei de competenta si a regulamentelor si procedurilor implementate;
 • Comisia de inventariere a patrimoniului

Comisia  de  inventariere  a  patrimoniului-  se  numeste  prin  Decizie  a  managerului unitatii si are urmatoarele atributii:

 1. efectuarea inventarierii patrimoniului unitatii potrivit planului anual de inventariere;
 2. efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unitatii cu respectarea prevederilor legale
 3. efectuarea inventarierii bunurilor primite cu chirie, în folosinta sau în custodie;
 4. intocmeste situatia  comparativa împreuna   cu  persoanele  care  tin  evidenta gestiunilor,  stabilind situatia scazamintelor legale si a compensarilor si  le supun  aprobarii;
 5. determinarea minusurilor si plusurilor de gestiune conform reglementarilor legale;
 6. intocmeste  procesul  verbal  privind  rezultatele  inventarierii si  le  supune  spre aprobare;
 7. face propuneri de solutionare a diferentelor constatate la inventariere;
 8. intocmeste  situatii  privind  degradarile,  scoaterea  din  uz  sau  valorificarea  unor bunuri existente în gestiuni si informeaza asupra unor bunuri fara miscare, cu miacare lenta sau neutilizabile.

3.10.Consiliul etic

Consiliul etic are următoarele atribuții:

 1. a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;
 2. b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;
 3. c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;
 4. d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;

 • încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
 • abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
 • nerespectarea demnității umane;
 1. e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor ;
 2. f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;
 3. g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;
 4. i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;
 5. j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 6. k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;
 7. m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;
 8. n) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar;

3.11. Echipa de gestionare a riscurilor (EGR)

 • Echipa de gestionare a riscurilor se constituie prin decizia manageului la propunerea sefilor de sectie/compartiment;
 • Echipa de gestionare a riscurilor are in componenta un presedinte si un secretar;

3.11.1.Atribuțiile principale ale Echipei de gestionarea riscurilor la nivel de unitate  (EGR) constau în:

 • Elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Echipei de gestionare a riscurilor la nivel de unitate;
 • La începutul fiecărui an, de regulă, în luna ianuarie pentru anul în curs, EGR centralizează, elaborează şi aprobă în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor Registrul de riscuri pe unitate în baza registrelor de riscuri elaborate de structurile din cadrul unitatii și în raport cu obiectivele generale și specifice ale unitatii.
 • În urma aprobării Registrului de riscuri pe unitate, EGR întocmește, de regulă, în luna ianuarie pentru anul în curs, Planul pentru implementarea măsurilor de control şi monitorizează semestrial modul de indeplinire
 • La sfârşitul fiecărui an, de regulă, în luna decembrie pentru anul în curs, EGR selectează riscurile semnificative în vederea definitivării Planului pentru implementarea măsurile de control care va fi aprobat de manager;
 • În baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul structurilor, EGR elaborează Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor care se avizează de către preşedintele EGR şi se aprobă de către manager;
 • Instrueste periodic personalul privind:
 • Identificarea riscurilor,
 • Evaluarea riscurilor,
 • Strategia de risc;
 • Analiza si raportarea riscurilor;
 • Elaborarea registrului riscurilor;

3.12.Compartiment juridic      

Compartimentul juridic funcţionează în subordinea managerului şi are în principal următoarele atribuţii:

 • Desfasoara activitati menite sa  rezolve petiţiile formulate în nume propriu de către cetăţeni, respectând prevederile O.G 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificari ulterioare;
 • Asigură accesul la informaţiile de interes public tuturor persoanelor interesate, respectând prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificari ulterioare;
 • Colaborează cu toate serviciile şi compartimentele de specialitate în vederea rezolvării temeinice şi legale a petiţiilor;
 • Urmăreşte respectarea Legii nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului, protejând dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului;
 • Colaborează cu toate organismele abilitate prin lege să cerceteze cauzele şi împrejurările producerii de accidente şi alte evenimente, furnizând datele solicitate în scris de către acestea, respectând prevederile legale în vigoare.

3.13.Comisia de  analiza a deceselor

Componenţa comisiei de analiză a deceselor este   stabilită prin decizia managerului. Principalele atribuţii ale comisiei de analiză a deceselor sunt următoarele:

 1. Analizează toate decesele din spital lunar sau ori de cate ori este necesar;
 2. Solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri.
 3. Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice,
 4. Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare,diagnosticul de externare  si  final  (anatomo-  patologic)  avand  ca  scop  cresterea  gradului  de concordanta diagnostica;
 5. Dezbaterea cazurilor,  aduce  in  atentie  cele  mai  noi  si  corespunzatoare  tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital;

Capitolul IV FINANTAREA SC”CORAMED SV” SRL

4.1 SC”CORAMED SV” SRL este  o institutie  sanitara privata a carei surse de finantare sunt:

– sume încasate pentru serviciile medicale furnizate pe baza de contracte încheiate cu C.A.S. Suceava;

– sume încasate pentru serviciile medicale furnizate pe baza de contracte încheiate cu alti asiguratori privati;

– sume încasate pentru serviciile medicale furnizate la cerere;

4.2. SC”CORAMED SV” SRL poate  realizeaza venituri  proprii  suplimentare din:

 • donatii si sponsorizari;
 • asocieri investitionale  în  domenii  medicale  sau  de  cercetare  medicala si farmaceutica
 • închirierea temporara, fara  pierderea  totala a  folosintei,  a  unor  spatii medicale, dotari cu echipament sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii medicale;
 • contracte privind  furnizarea  de  servicii  medicale  încheiate  cu  agenti economici;
 • contracte de cercetare si alte surse;

3.3. Decontarea  contravalorii  serviciilor  medicale contractatate cu CAS se face  conform  contractului  de furnizare de servicii medicale,  pe  baza de  documente justificative, în functie de realizarea acestora,  cu  respectarea  prevederilor  contractului  cadru  privind  conditiile  acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Capitolul V ACTIVITATEA MEDICALA

5.1. SC”CORAMED SV” SRL dispune de dotarea minimă prevăzută de Ordinul Ministrului

5.2. Criterii de prioritizare ale internarilor

Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale.

 1. Pacientii cu afectiuni cronice se interneaza conform listelor de aşteptare existente, în limita contractului cu CAS.
 2. Pacienii cu afectiuni care nu necesita supraveghere mai mare de 12 ore beneficiaza de spitalizare de zi în limita contractului cu CAS în functie de domiciliul pacientului şi durata de spitalizare.

Criteriile  de prioritizare a internarilor pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare sunt:

 1. Unele afectiuni cu caracter de urgente medicale in limita specialitatii ce pot fi tratate in cadrul  unitatii noastre conform protocoalelor de tratament, cu personalul si aparatura din dotarea acestuia.
  2. Afectiuni cronice acutizate.
  3. Afectiuni medicale decompensate.

5.3. Principalele circuite functionale ale activitatii medicale sunt urmatoarele:

 • circuitul bolnavului,
 • cicuitul personalului medico-sanitar,
 • circuitul lenjeriei,
 • circuitul deseurilor.

5.3.1.Circuitul bolnavului

Circuitul bolnavului cuprinde spatiile destinate serviciului de consultatie, internare-externare de spitalizare de zi si de tratament medicamentos .

Serviciul de internare cuprinde biroul receptie-fisier, cabinetul de consultatie si spatiul de prelucrare sanitara (vestiar pacienti, baie, dus).

Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde salonul de spitalizare de zi special amenajat cu paturi, accesul bolnavului de la serviciul de internari facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite contaminate (deseuri, lenjerie murdara).

Organizarea salonului de spitalizare de zi respecta normele sanitare (spatiu/pat, luminozitate, instalatii sanitare). Sunt asigurate spatii aferente pentru ingrijirea bolnavului  – sala de tratamente , depozit lenjerie, depozit obiecte si materiale curatenie, magazie, depozit deseuri medicale.

Curatenia si dezinfectarea spatiilor din unitatea noastra se realizeaza de mai multe ori pe zi, ori de cate ori este necesar in conformitate cu procedurile operationale si de lucru implementate;

5.3.2. Circuitul personalului

Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nosocomiale si implica elemente fundamentale de igiena individuala si colectiva care constau in:

 • starea de sanatate,
 • portul corect al echipamentului de protectie cu respectarea codurile de culori stabilite prin regulament;
 • igiena personala (in principal igiena corecta a mainilor).

In cadrul unitatii se stabilesc urmatoarele coduri de culori a echipamentului de protectie:

 1. Medici – culoare alba
 2. Asistenti medicali – culoare verde,rosie
 3. Infimier – culoare verde

Supravegherea starii de sanate a personalului este obligatorie si permanenta si consta in:

 • efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice,
 • obligativitatea declararii imediat medicului sef de sectie a oricarei boli infectioase pe care o are personalul.
 • triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu.

Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este obligatorie. De asemenea personalul sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate scurt, igienic.

Spalarea mainilor cu apa si sapun este obligatorie in urmatoarele situatii:

  Cind mainile sunt vizibil murdare

La inceputul si la sfirsitul programului de lucru

Inainte si dupa utilizarea manusilor(sterile sau nesterile)

Inainte si dupa activitatile de curatenie

Inainte si dupa contactul cu pacientii

Dupa utilizare grupului sanitar(WC)

Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie:

Dupa contactul cu un pacient septic izolat;

Inainte de realizarea unei proceduri invazive;

Dupa orice contact accidental cu singele sau alte lichide biologice;

Dupa contactul cu un pacient infectat si/sau cu obiectele din salonul acestuia;

Dupa toate menevrele potential contaminate;

Inainte de contactul cu un pacient izolat profilactic

Inaintea manipularii dispozitivelor intravasculare, tuburi de dren pleurale sau similare;

Inaintea manevrelor efectuate succesiv la accelas pacient;

Inainte si dupa ingrijirea plagilor;

Personalul are obligatia sa poarte ecuson pentru identificarea de catre pacient/apartinator a numelei, prenumelui si categoria profesionala;

5.3.3. Circuitul lenjeriei

Circuitul lenjeriei include spalarea si transportul lenjeriei curate de catre firma specializata cu care exista incheiat contract de prestari servicii de spalare si igienizare lenjerie, depozitarea lenjeriei curate in sectie, colectarea lenjeriei murdare si predarea ei firmei specializare conform programului stabilit pe unitate.

Cod culori saci lenjerie:

 • albastru/negru – lenjerie murdara
 • alb/transparent – lenjerie curata.

Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului direct in sac.

Depozitarea lenjeriei curate se face in spatii spacial amenajate care vor fi periodic curatate si dezinfectate.

Colectare, transportul, depozitarea, periodicitatea si modul de schimbare a lenjeriei se vor efectua cu respectarea procedurilor operationale si de lucru implementate;

5.3.4. Circuitul deseurilor

Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectari si evacuari corespunzatoare a acestora.

Colectarea deseurilor

Deseurile nepericuloare se colecteaza la locul de producere in pungi negre.

Deseurile periculoase se colecteaza in cutii galbene de palstic pentru cele taietoare – intepatoare si in cutii galbene cu saci in interior pentru cele infectioase solide si lichide.

Transportul deseurilor

Toate deseurile colectate in saci negri se transporta la pubela de gunoi.

Toate deseurile colectate in cutii galbene se transporta la depozitul de infectioase si se depoziteaza pana la evacuarea finala.

Colectarea, transportul, depozitarea temporara si eliminarea deseurilor se vor efectua cu respectarea procedurilor operationale si de lucru implementate;

Capitolul VI ACTIVITATEA COMPATIMENTULUI  DE SPITALIZARE DE ZI

6.1. In compartimentul spitalizare de zi se furnizeaza servicii programabile de diagnostic, tratament si monitorizare pentru pacientii care nu necesita supraveghere pe o durata mai mare de 12 ore;

6.2. Spitalizarea de zi asigura servicii medicale ambulatorii la nivel de unitate sanitara privata cu paturi;

Pot fi furnizate in regim de spitalizare de zi:

 1. Servicii pentru afectiuni a caror diagnostic nu poate fi stabilit in ambulatoriu,
 2. Tratament si monitorizare pentru afectiuni cronice,

6.3. Bolnavii prezentati la biroul receptie (fisier) din proprie initiativa sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alte unitati sanitare vor fi programati pentru consultatie de specialitate la cabinetul medical al centrului.

6.4. La data programata pacientii vor fi examinati, se vor face trimiteri pentru  investigatii paraclinice si li se va stabili diagnosticul si planul terapeutic ambulatoriu sau prin spitalizare de zi (functie de afectiune).

6.5. Serviciile medicale acordate in cadrul centrului pentru pacientii asigurati vor fi acordate gratuit in limita fondurilor disponibile conform contractului cu CJAS Suceava. Dupa epuizarea sumelor pacientul poate opta pentru inscrierea pe liste de asteptare sau plata serviciilor medicale recomandate – la cerere.

6.6. Biroul de internari – externari

Biroul de internari-externari are urmatoarele atributii:

– înregistreaza internarile si iesirele bolnavilor din unitate;

–  asigura  înregistrarea  datelor de  indentitate  a  pacientilor  la  internare  în Fisa de spitalizare de zi(FSZ);

– înregistraza  Foaia de spitalizare de zi în Registrul de Internari;

– intocmeste deconturile pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat;

– tine  evidenta  bolnavilor  internati  pe  fiecare  sectie si  o  transmite  zilnic  Statisticii Medicale;

– încaseaza serviciile medicale pe baza de chitantier si depune sumele în baza unui borderou la caseria central;

– indeplineste  rolul  de  birou  de  informatii;

6.7. Atributiile personalului compartimentului de spitalizare de zi

6.7.1.Atributii medicului curant

 • examinează fara discriminare pacienţii , imediat după internare şi completează Fisa de spitalizare de zi ;
 • are obligativitatea de obținere a consimțământului informat al pacientului/apartinatorului in coditiile legii si cu respectarea procedurilor;
 • are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind drepturile si obligatiile pacientului,
 • are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind diagnosticul, natura si scopul tratamentului , interventia si strategia terapeutica propusa, alternative viabile la tratament, riscurile neefecutarii tratamentului si investigatiilor, dreptul la o a doua opinie, informatii privind dieta;
 • are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind prelucrarea datelor cu caracter personal si participarea la vizita medicala a personalului medical aflat in diverse stagii de pregatire
 • formulează diagnosticul iniţial şi instituie tratamentul adecvat;
 • colaborează cu medicul şef de secţie pentru stabilirea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice pentru toţi pacienţii nou internaţi;
 • controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfăşurată de către asistenta medicală cu care lucrează;
 • consemnează în Fisa de spitalizare de zi, investigaţiile biologice, funcţionale şi imagistice necesare precizării şi susţinerii diagnosticului clinic;
 • consemnează zilnic medicaţia în foaia de observaţie şi în condica pentru eliberarea medicamentelor;
 • consemnează în foaia de observaţie diagnosticul de externare şi codurile(conform CIM 10);
 • întocmeşte epicriza la externare;
 • supraveghează tratamentele efectuate de către asistentele medicale iar la nevoie le efectuează personal;
 • asigură şi răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale;
 • controlează şi răspunde de starea de curăţenie în saloane, coridoare şi grupuri sanitare;
 • participă la consultaţii cu medicii din alte specialităţi, la examenele paraclinice şi la expertizele medico-legale şi la expertiza capacităţii de muncă;
 • întocmeşte formele de externare ale bolnavilor pe care i-a îngrijit şi formulează diagnosticul final;
 • redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care i-a avut în îngrijire;
 • desfăşoară o activitate de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
 • asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei;
 • îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului in limita pregatirii profesionale si a competentelor.

6.7.2.Atributiile Medicului coordonator a compartimentului de spitalizare de zi

Medicul coordonator are în principal următoarele atribuţii:

 1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei şi răspunde de calitatea actului medical;
 2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei;
 3. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de realizarea planului aprobat;
 4. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investigaţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
 5. coordonează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a personalului medical din secţia pe care o conduce;
 6. răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavului în secţie;
 7. controlează zilnic prezenţa, ţinuta , disciplina şi comportamentul personalului din subordine;
 8. are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind drepturile si obligatiile pacientului,
 9. are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind diagnosticul,  natura si scopul tratamentului , interventia  si strategia terapeutica propusa, alternative viabile la tratament, riscurile neefecutarii tratentului si investigatiilor, dreptul la o a doua opinie, informatii privind dieta
 10. are obligativitatea de a informa pacientul/ apartinatorul privind prelucrarea datelor cu caracter personal si participarea la vizita medicala a personalului medical aflat in diverse stagii de pregatire
 11. controlează şi răspunde de calitatea îngrijirilor medicale zilnice, de asigurarea igienei corporale pentru pacienţii internaţi;
 12. ia măsurile necesare şi suficiente pentru asigurarea condiţiilor de microclimat şi a condiţiilor hoteliere pentru asigurarea confortului fizic şi psihic al pacientului cu respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare (temperatura mediului ambiant, apa curentă, caldă, rece, grupuri sanitare funcţionale, lenjeria integră şi curată)
 13. controlează şi asigură utilizarea, circuitul, precum şi modul de administrare a medicamentelor pentru a evita risipa sau înstrăinarea acestora;
 14. controlează modul de păstrare a documentelor medicale în secţie pentru păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor în concordanţă cu prevederile legale în vigoare (documente scrise şi electronice);
 15. răspunde de corecta raportare a diagnosticelor de externare şi a procedurilor efectuate pentru pacienţii externaţi;
 16. stabileşte atribuţiile şi elaborează fişa postului pentru personalul din subordine, pe care o înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu prevederile legale;
 17. întocmeşte fişa anuală de evaluare a personalului din subordine;
 18. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului intern al spitalului;
 19. propune planul de formare profesională şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;
 20. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei;
 21. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
 22. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, cu aprobarea consiliului medical;
 23. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;
 24. urmareste aplicarea si respectarea procedurile operationale, de lucru a protocoalelor de diagnostic si a procedurile de practica medicala specifice;
 25. Trimestrial intocmeste si inainteaza consiliului medical raportul de autoevaluare a activitatii desfasurata in cadrul compartimentului;
 26. Este indrumatorul medicului nou angajat si monitorizeaza activitatea.

6.7.3. Atributiile asistentului coordonator a compartimentului de spitalizare de zi

Asistentul coordonator are  în  principal  urmatoarele atributii:

 1. controleaza, prin  sondaj,  îndeplinirea  atributiilor  prevazute  în  fisa  postului  de catre asistentii medicali  si personalul auxiliar;
 2. organizeaza întâlniri  de  lucru  cu  asistentii  medicali;
 3. monitorizeaza calitatea  serviciilor  de  îngrijire  acordate,  inclusiv  prin  evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru îmbunatatirea acesteia;
 4. monitorizeaza procesul  de  implementare  a  ghidurilor si  protocoalelor  de practic   elaborate  de  Ordinul Asistentilor  Medicali si Moaselor  din  România si aprobate de Ministerul Sanatatii  Publice;
 5. stabileste pentru  personalul  din  subordine,  necesarul si  continutul programelor de perfectionare  organizate în cadrul unitatii;
 6. analizeaza cererile si  avizeaza  participarea  personalului  din  subordine  la programele de educatie medicala continua organizate în afara institutiei;
 7. colaboreaza cu  Ordinul  Asistentilor  Medicali si  Moaselor  din  România,  cu institutiile de învamânt si cu alte institutii acreditate la realizarea  programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;
 8. controleaza modul  de  desfasurare  a  pregatirii  practice  a  viitorilor  asistenti medicali;
 9. controleaza modul  cum  se  asigura  bolnavilor  internati  un  regim  rational  de odihna,  de  servire  a  mesei,  de  igiena  personala;
 10. participa la activitatile organizatiilor profesionale si/sau sindicale ale asistentilor medicali si moaselor, la solicitarea acestora;
 11. analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;
 12. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre întregul personal din subordine a regulilor de etica profesionala;
 13. ia masuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si ale regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din subordine;
 14. aproba programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar si programarea concediilor de odihna;
 15. ia masuri pentru respectarea de catre pacienti a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii în saloane);
 16. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul din subordine a reglementarilor legale privind  normele  generale  de  sanatate si  securitate  în munca, regulamentul de organizare si functionare al centrului, regulamentul de ordine  interioara ,  normele  privind  prevenirea si  combaterea  infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale;
 17. asigura masurile necesare  pentru  cunoasterea  de  catre  asistentii  medicali a legislatiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical.
 18. urmareste aplicarea si respectarea procedurile operationale, de lucru si a procedurile de practica medicala implementate;
 19. este indrumatorul/tutorele noului angajat;
 20. are obligativitatea de obținere a consimțământului informat al pacientului/apartinatorului in coditiile legii si cu respectarea procedurilor si in limita sa de competenta;

6.7.4.Atributii asistent medical:

6.7.4.1.Atributiile/Responsabilitatile postului:

 1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului.
 2. Păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces.
 3. Respectă Regulamentul Intern,Regulamentul de Organizare si Functionare.
 4. Respecta programul de munca,
 5. Respecta codul de etica al Ordinului Asistentilot Medicali si Codul de etica elaborat si implementat la nivelul unitatii.
 6. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca ,foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca.
 7. Prezentarea la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie.
 8. Preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.
 9. Informează pacientul/aparţinătorii cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară (care va fi afişat ).
 10. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul.
 11. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.
 12. are obligativitatea de obținere a consimțământului informat al pacientului/apartinatorului in coditiile legii si cu respectarea procedurilor si in limita sa de competenta;
 13. Identifica pacientul din cel putin doua surse cu ocazie oricarui serviciu, tehnica de ingrijire acordat.
 14. Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării.
 15. Observă simptomele, starea pacientului, comportamentul, şi le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul.
 16. Pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament.
 17. Pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.
 18. Recoltează produsele biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului.
 19. Raspunde de gestionarea FSZ si de pastrarea in bune conditii a acestora.
 20. Raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire.
 21. Asigura păstrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor in Foaia de observatie a bolnavului si evidentele speciale.
 22. Noteaza recomandarile medicului consemnate in FSZ , privind rolul delegat, le executa autonom in limita competentei .
 23. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice etc., conform prescripţiei medicale.
 24. Asigură monitorizarea specifică a pacientului conform prescripţiei medicale.
 25. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor.
 26. Semnalează medicului orice modificări depistate ..
 27. Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare.
 28. Pregăteşte pacientul pentru externare.
 29. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.
 30. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.
 31. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical
 32. Consemnează în condica de urgenţă medicamentele administrate personal bolnavilor din dulapul de urgenţă.
 33. Răspunde de evidenţa medicamentelor eliberate de farmacie şi rămase neadministrate bolnavilor pe care îi are sau i-a avut în îngrijire ( în cazul modificării tratamentului de către medic, externărilor la cerere, etc.)
 34. Respectă şi apără drepturile pacientului.
 35. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.
 36. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.
 37. aplica si respecta procedurile operationale, de lucru si procedurile de practica medicala specifice si in limita sa de competenta;
 38. intocmeste impreuna cu pacientul/apartinatorul planul de ingrijire si duce la indeplinire obiectivele, activitatile stabilite prin planul de ingrijire;

6.7.4.2.Responsabilitatile asistentului medical in respectarea Ordin MS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia miinilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratate si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare ;

Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă  (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc)

 • Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă ( în special spălarea şi dezinfecţia mâinilor) cât şi regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;
 • Răspunde de curăţenia saloanelor, controlează igiena însoţitorilor şi face educaţie sanitară;
 • Supravegheaza si controleaza păstrarea igienei personale a pacientilor;
 • Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţiile periodice efectuând împreună cu personalul în subordine curăţenia şi pregătirea pentru dezinfecţie;
 • Asigura si supravegheaza măsurile de izolare stabilite;
 • Instruieste personalul din subordine privind autodeclarearea imbolnavirilor si urmareste aplicarea acestor masuri.
 • Supraveghează şi ia măsuri de respectare a normelor de igienă de către vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane );
 • Controleaza si supravegheaza schimbarea la timp a lenjeriei de pat şi de corp a pacientilor precum şi a lenjeriei de la sălile de tratament şi consultaţie;
 • Supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei bolnavilor imobilizaţi;
 • Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în dotare;
 • Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie de către infirmiere în cazul în care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor, la alimentarea bolnavilor imobilizaţi;
 • Răspunde şi după caz efectuează prelucrarea sanitară a pacientului la internare.
 • În caz de expunere profesională la produse biologice respectă atribuţiile prevăzute în „Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor prin expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar” – capitolul: atribuţiile persoanei accidentate
 • Respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale ale secţiei în conformitate cu regulamentul de ordine interioară şi cu legislaţia în vigoare.
 • Supraveghează respectarea de către infirmiera din subordine a prevederilor legislatiei in vigoare privind colectarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi manipularea lenjeriei murdare şi a celei curate, la nivelul secţiei.
 • Instruieste periodic personalul din subordine cu privire la prevederile normativelor legale în vigoare şi verifica respectarea acestor

Atributiile asistentului medical in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare O.M.S.F nr.1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale:

 • Aplică procedurile stipulate în codul de procedură – cu privire la:
 1. Colectarea şi separarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe categorii:
 2. Deşeuri nepericuloase
 3. Deşeuri periculoase:

– Deşeuri infecţioase;

– Deşeuri înţepătoare – tăietoare;

– Deşeuri chimice şi farmaceutice

2.Ambalarea deşeurilor

3.Depozitarea temporară a deşeurilor;

4.Supraveghează respectarea de către personalul auxiliar din   subordine a normelor   de igienă şi securitate în transportul deşeurilor periculoase în in unităţii sanitare;

 • Aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

6.7.4.3.Atributiile asistentului medical in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in scopul prevenirii IAAM.

 1. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
 2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 3. menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 4. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 5. iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 7. semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
 8. participă la pregătirea personalului;
 9. participă la investigarea focarelor.

6.7.4.4.Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca (NSSM) si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI):

–  Aplicarea NSSM

 1. Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente;
 2. Fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se sprijinul tuturor persoanelor necesare;
 3. Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai regulamentele de exploatare şi NSSM specifice locului de muncă;
 4. Starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare;
 5. Legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe, conform cerinţelor de la locul de muncă

Aplicarea normelor PSI

 1. Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile PSI în vigoare;
 2. Responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în activitatea zilnică;
 3. Echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă;
 4. Starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare

Sesizeaza, elimina si / sau raporteaza pericolele care apar la locurile de munca

 1. Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie;
 2. Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor;
 3. Starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI este raportată persoanelor abilitate prin procedura specifică locului de muncă;

Respecta procedurile de urgenta si de evacuare.

 1. În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile de urgenţă;
 2. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător;
 3. Primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare specifice;
 4. Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţa;

6.7.5.Atribuții infirmier/ingrijitor curatenie

 1. Este prezent la locul de muncă în conformitate cu graficul stabilit și aprobat, semnând condica la sosirea în și la plecarea din Centru;
 2. Răspunde față de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate, conform pregătirii și în limitele competenței profesionale;
 3. Desfășoară activitățile în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale;
 4. Va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;
 5. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;
 6. Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
 7. Colectează şi transportă lenjeria şi rufele murdare:
 • Respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare în funcţie de gradul de risc .
 • Ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata ( sac galben – portocaliu)
 • Ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminata (sac alb)
 • Respecta Precautiunile Univesrale.
 • Lenjeria murdară se colecteaza şi ambalează la locul de producere,în aşa fel încât să fie cât mai putin manipulată şi scuturată,în scopul prevenirii contaminării aerului,a personalului şi a pacienţilor.
 • Controlează ca lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte înţepătoare-tăietoare şi deşeuri de acest tip.
 • Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.
 • Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face într-un spatiu în care pacienţii şi vizitatorii nu au acces.
 • Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport.
 • Asigură transportul lenjeriei catre firma cu care central medical are contract
 • Preia rufele curate de la firma cu care central medical are contract:
 • Depozitarea lenjeriei curate se face în spaţii speciale destinate şi amenajate,ferite de praf,umezeală şi vectori.
 • Depozitează şi manipulează corect, pe secţie,lenjeria curată, respectand codurile de procedură privind igiena personală şi va purta echipamentul de protecţie adecvat.
  1. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
  2. Ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
  3. Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;
  4. Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale, etc.);
  5. Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite;
  6. Ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice, asigură şi curăţirea aparaturii imediat după utilizare;
  7. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
  8. Transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi;
  9. Execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
  10. Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
  11. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;
  12. Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
  13. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei;
  14. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
  15. Poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
  16. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
  17. Va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris ori ce schimbare a graficului de prezenţă;
  18. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical;
  19. Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
  20. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi faţă de personalul medico-sanitar;
  21. Respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea nr. 46/2003;
  22. Respectă RI şi ROF al unităţii;
 1. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;
 2. Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
 3. Execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi in limita sa de competenta si a gradului de pregatire/instruire profesionala;
 4. Aplica si respecta procedurile si protoacoale in limita sa de competenta;
 5. Are responsabilitati privind respectarea procedurilor, codurilor de conduită si etica profesionala  a    protocoalelor, notelor deciziilor si a altor documente interne si a legislatiei in vigoare.

Capitolul VIII ACTIVITATEA AMBULATORIE

Principalele activitati desfasurate in ambulatoriu:

 1. Informarea directă sau telefonică a celor interesaţi despre funcţionarea ambulatoriului (ex: specialităţile care îşi desfăşoară activitatea, modul în care se acordă asistenţa medicală, serviciile medicale decontate de Casa de asigurări, serviciile medicale care se plătesc de către pacient, graficul de lucru al cabinetelor medicale, inclusiv orarul medicilor etc),
 2. Programarea telefonică sau în mod direct a pacienţiilor pentru serviciul medical solicitat,
 3. 3. Primirea şi trierea pacienţilor în funcţie de documentul pe care aceştia îl prezintă sau în funcţie de dorinţa expresă a lor.
 4. Consultul medical de specialitate este acordat de catre medici asistati de personal mediu sanitar (asistente medicale). Consultul medical de specialitate consta in:
 • Control post-internare: pacientul are bilet de externare spital pe care este specificată data controlului,
 • Consult medical de specialitate în vederea programării pentru internare: pacientul are bilet de trimitere pentru internare în spital, dar numai medicul din Ambulatoriu stabileşte dacă internarea este necesară  (în  acest  scop, medicul poate  solicita în  cadrul Ambulatoriului consultaţii interdisciplinare sau investigaţii),
 • Consult medical de specialitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic de specialitate din afara ,
 • Consult medical la cererea pacientului, plătit integral de acesta.

În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligaţii:

 1. Să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de  trimitere,  cu  excepţia  urgenţelor  şi  afecţiunilor  confirmate  care  permit prezenţa direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare – reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice;
 2. Sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege;
 3. Sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;
 4. Să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;
 5. Să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situaţii;
 6. Să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga activitate desfăşurată în cabinetele medicale;
 7. Să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;
 8. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii  faţă  de  terţi  asupra  datelor  de  identificare  şi serviciile medicale acordate asiguraţilor
 9. Obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
 10. Obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;
 11. Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
 12. Existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical;
 13. Să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
 14. Să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
 15. Să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;
 16. Să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative;
 17. Să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării, serviciului prestat şi  ora  exactă  a  prezentării pacientului la  cabinet şi  ora  de  început a consultaţiei;
 18. Să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente şi economice de tratament;
 19. Să nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.N.A.S. conform listelor şi condiţiilor prevăzute de Contractul- cadru;
 20. Să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în vigoare;
 21. Să desfăşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;
 22. Să se preocupe  permanent  de  acoperirea  financiară  în  grad  maxim  prin  servicii  a cheltuielilor cabinetului;
 23. Să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndrumarea pacienţilor sau trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinete similare din afara structurii ;
 24. Să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P. şi C.J.A.S. privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistenţa medicală;

Cabinetul de consultatii medicale de specialitate are in principal urmatoarele atributii:

 1. Asigurarea asistentei medicale de specialitate a pacientilor ambulatori;
 2. Asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta, in caz de boala sau accident;
 3. Indrumarea pacientilor catre unitatile sanitare cu paturi in cazul cand este necesara internarea
 4. Programarea judicioasa a pacientilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeratiilor si amanarilor;
 5. Executarea masurilor  specifice  de  prevenire  si  combatere  a  bolilor  cronice  si degenerative;
 6. Organizarea si efectuarea examenelor de specialitate si a investigatiilor de laborator, in cadrul examenului medical la angajare si controlul medical periodic al salariatilor.
 7. Organizarea activitatii proprii a cabinetului pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
 8. Sa informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicala expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise.
 9. Sa acorde servicii de asistenta medicala ambulatorie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, pentru care asiguratul a avut bilet de trimitere initial eliberat de medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
 10. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate, la solicitarea acestuia pentru a doua si/sau a treia consultatie in vederea stabilirii diagnosticului si /sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere de la medicul de familie.
 11. Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa   respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare ca urmare a unui act medical propriu; Medicamentele prescrise  si   investigatiile  paraclinice  recomandate  trebuie  sa  fie   in   concordanta  cu diagnosticul;
 12. Sa nu  refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
 13. Sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
 14. Sa respecte  confidentialitatea tuturor  datelor  si  informatiilor privitoare  la  asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 15. Sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
 16. Sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de specialitate si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
 17. Completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale
 18. Actualizarea listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean pentru afecţiunile cronice conform reglementărilor în vigoare;
 19. Stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical

Medicul de specialitate

Principalele atributii ale medicului din cabinetul de ambulator:

 1. consulta pacientul,  stabileste  diagnosticul,  conduita  terapeutica (trimitere  la investigatii paraclinice, trimitere spre internare) si tratamentul;
 2. consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile în registrul de consultatii;
 3. elibereaza retete parafate si semnate, conform reglementarilor legale în vigoare;
 4. elibereaza scrisoarea medicala medicului de familie care a trimis pacientul;
 5. elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale în caz de incapacitate temporar de munca precum si alte acte medicale, parafate, semnate, conform reglementarilor legale în vigoare;
 6. Inregistreaza si raporteaza distinct serviciile medicale ambulatorii, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate
 7. Indruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii de familie cu indicatia conduitei terapeutice ;
 8. Recomanda internarea bolnavilor care necesita aceasta, in functie de criteriile de proritizare ;
 9. Dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform normelor in vigoare, colaboreaza cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora;
 10. Intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita astfel de ingrijiri si verifica pe cele intocmite de medicii de familie potrivit normelor in vigoare ;
 11. Respecta codul de etica  si  deontologie profesionala;
 12. Respecta confiden ialitatea  actelor  medicale  privind  datele  de  identificare si serviciile furnizate pacientilor.
 13. Aplica si respecta procedurile operationale, de lucru si protocoalele de practica medicala specifice si in limita sa de competenta;

Asistentul medical

 1. Principalele atributii ale asistentului medical din cabinetul de ambulator:
 2. solicita actele de identificare ale pacinetilor, biletul de trimitere, dovada de asigurat;
 3. noteaza datele de identificare în registrul de consultatii;
 4. efectueaz tratamente la indicatia medicului;
 5. poate completa formulare medicale,  dar numai la  indicatia si  sub  supravegherea medicului care va semna si parafa;
 6. respectarea confidentialitatii actelor medicale;
 7. comportament si tinuta în conformitate cu codul de etic si deontologiei medicale;
 8. alte atributiuni specifice.
 9. aplica si respecta procedurile operationale, de lucru si procedurile de practica medicala specifice si in limita sa de competenta;

Registratorul medical  

Registratorul medical din ambulatoriu are în principal urmatoarele sarcini:

 1. Pastreaza în conditii optime fisierul ambulatoriului si evidentele primare;
 2. Asigura programarile  la  consultatii  de  specialitate si tratamente specifice;
 3. Asigura un ritm si flux ordonat al bolnavilor la cabinetul de specialitate;
 4. La solicitare inscrie pacientii pe listele de asteptare;
 5. Informeaza, da lamuriri si îndruma competent solicitantii în ceea ce priveste nevoile de asistenta medicala  ale acestora.
 6. Aplica si respecta procedurile operationale, de lucru si procedurile de practica medicala specifice si in limita sa de competenta.

Capitolul IX Drepturile  si obligatiile pacientilor

9.1. Definiţii

 1. Pacient: persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate;
 2. Discriminare: prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale.
 3. Îngrijiri de sănătate; servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical
 4. Intervenţie medicală: orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare .
 5. Îngrijiri terminale: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

9.2. Drepturile pacienţilor

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 347/2018;

Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;

9.2.1. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
 6. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; Daca pacientul nu este cetatean roman, informatiile i se aduc la cunostinta intr-o limba de circulatie internationala sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 8. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 9. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 10. Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.

9.2.2. Dreptul pacientului privind intervenţia medicală

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 3.  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
 5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 6. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
 7. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 8. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;
 9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale;

9.2.3. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

9.2.4. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat corespunzător.

Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

Pacientul poate oferi unităţii unde a fost îngrijit donaţii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

9.3. Obligatiile pacienţilor

 1. Să respecte regulile ce se aplică în centrul medical;
 2. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în centrul medical l;
 3. Să respecte programul de vizite precum şi circuitele funcţionale din spital;
 4. Să nu deterioreze bunurile din spital;
 5. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;
 7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale;
 8. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru şederea în spital;
 9. Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1).
 10. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 – 500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personaluln incadrat în unitate, de catre pacienţi, aparţinători precum şi orice alta persoana care se afla în unitatea sanitara.

Capitolul X       POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

  Misiune

 • De a oferi servicii medicale de excelenta populatiei in specialitatea pentru care este autorizata.

Viziune

SC,,CORAMED SV,, SRL sa devina furnizor de servicii medicale, etalon al profesionalismului si calitatii in concurenta cu sistemul public si privat.

  Obiective generale

 • Cresterea gradului de satisfactie a pacientului si/sau apartinatorului;
 • Cresterea gradului de satisfactie a personalului;
 • Perfectionarea continua a personalului;
 • Imbunatatirea continua a serviciilor oferite.

   Calitatea seerviciilor in unitate trebuie sa urmareasca principiile de baza ale calitatii serviciilor:

 • Orientarea catre pacient

Centrul medical depinde de pacienti, prin urmare trebuie sa inteleaga nevoile curente si viitoare ale acestora, trebuie sa indeplineasca cerintele acestora si sa caute sa depaseasca asteptarile lor cele mai inalte.

 • Conducerea

Conducerea stabileste unitatea dintre obiectivul si directia unitatii. Ea trebuie sa creeze si sa pastreze un mediu intern in care persoanele devin perfect implicate in obtinerea obiectivelor unitatii.

In mod concret, conducerea unitatii la toate nivelurile  trebuie sa coordoneze sedintele de revizuire a managementului pentru ca sistemul de management al calitatii sa functioneze corespunzator.

 • Implicarea personalului

Personalul din cadrul tuturor nivelurilor ierarhice reprezinta esenta unitatii si implicarea lor totala permite ca abilitatile lor personale sa fie utilizate in beneficiul unitatii.

 • Abordarea procesuala

Un proces reprezinta un set de activitati care folosesc resurse (angajati, echipamente tehnice etc) pentru a transforma elementele de intrare in rezultate finite.

 • Abordarea sistemica

Identificarea, intelegerea si gestionarea proceselor interconectate in cadrul unui sistem contribuie la eficacitatea si eficienta unitatii in atingerea propriilor obiective.

 • Imbunatatirea continua

Imbunatatirea continua a performantei generale a organizatiei ar trebui sa fie obiectivul permanent al unitatii.

 • Abordarea factuala la luarea deciziilor

Decizii eficace sunt bazate pe analiza datelor si a informatiilor. Este important sa se faca corectii si sa se ia actiuni corective si preventive.

 • Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

Unitatea  si furnizorii ei sunt intr-o relatie de interdependenta iar o relatie reciproc avantajoasa potenteaza capacitatea fiecarui partener de a crea valoare.

Capitolul XI Dispoziţii Finale

Administratorul societatii SC”CORAMED SV”SRL, D-na Dr. Motovelet Corina are obligatia de a respecta independenta profesionala a personalului medico-sanitar angajat.

Administratorul societatii SC”CORAMED SV”SRL, D-na Dr. Motovelet Corina are obligaţia de a asigura cunoaşterea şi aplicarea în practică de către personalul centrului medical a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora.

Toţi salariaţii societatii SC”CORAMED SV”SRL precum şi personalul ce deserveşte paza şi curatenia (care pot fi angajaţi ai unor firme de prestări de servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi dispoziţivelor cu care îşi desfasoara activitate)

Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară, se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o maniera care sa excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzuta de actele normative în vigoare

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.

Prezentul regulament va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces – verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă, pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a acestuia, prelucrarea se va face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la contractul de muncă.

Întreg personalul va respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora.

Încălcările dispoziţiilor prezentului regulament, vor fi analizate de conducerea unităţii, aplicându-se sancţiuni conform normelor legale în vigoare.

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare întră în vigoare cu data de 7.01.2019 şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor.

Reprezentant legal al SC”CORAMED SV” SRL: Dr. MOTOVELET CORINA

Reprezentantul salariațiilor,Director medical,
Dan Motoveleț,Dr. FILIP FLORIN

 

 

TABEL NOMINAL cu personalul care a luat la cunostinta Regulamentul de Organizare si Functionare alSC,,CORAMED SV,, SRL – Centrul Medical

Nume si prenume Functia Semnatura

de luare la cunostinta

MOTOVELET CORINA MEDIC
FILIP FLORIN MEDIC
MANTA ANDREI MEDIC
JURAVLE FLORINA MEDIC
DOBROMIR NICOLAIE MEDIC
BUNESCU OLGA MEDIC

 

COBUZ MARICELA MEDIC
FILOTE CAMELIA MEDIC
PINZARU IOAN MEDIC
ATEODORESEI VICTORIA AS.MEDICAL
CONDRIUC DANIELA AS. MEDICAL
DOBOS MIHAELA AS.MEDICAL
GOLEA GIORGIANA AS.MEDICAL
IRIMIA CORINA MANAGER/AS.MEDICAL
OLARASU NICOLETA AS.MEDICAL

 

OLAREAN ELENA INFIRMIERA
MOTOVELET DAN ADMINISTRATOR/EXPERT JURIST